Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Oranjeboekingen

1. ALGEMEEN

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Oranjeboekingen.
1.2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden; deze aanvullingen en afwijkingen gelden alleen voor de overeenkomst waarbij ze gemaakt zijn.
1.3. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen Oranjeboekingen en cliënt kunnen door cliënt niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van Oranjeboekingen.
1.4. De bepalingen van afdeling 1 titel 7 van boek 7 BW (opdracht), met uitzondering van artikel 412, zijn op de onderhavige rechtsverhouding niet van toepassing, tenzij in de overeenkomst of in deze voorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald.

2. AANBIEDINGEN
2.1. Alle aanbiedingen van Oranjeboekingen zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding die een termijn bevat kan door Oranjeboekingen desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de order c.q. opdracht, mits binnen 5 werkdagen.
2.2. In prijscouranten, offertes en andere documenten vermelde hoeveelheden, gewichten, maten, prijzen e.d. zijn uitsluitend informatief en binden Oranjeboekingen niet. Oranjeboekingen behoudt zich de gebruikelijke spelingen voor.

3. OVEREENKOMSTEN
3.1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat Oranjeboekingen de order c.q. opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de order c.q. opdracht is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van Oranjeboekingen en deze algemene voorwaarden.
3.2. Wijzigingen in de oorspronkelijke order c.q. opdracht, van welke aard dan ook, moeten schriftelijk door Oranjeboekingen aanvaardt worden. De oorspronkelijk overeengekomen termijn van uitvoering komt door de wijziging te vervallen.
3.3. Indien cliënt een natuurlijk persoon is - die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf - blijven de artikelen van deze algemene voorwaarden, of de onderdelen daarvan, die onredelijk bezwarend zijn voor cliënt omdat ze voorkomen op de lijst als bedoeld in artikel 6:236 BW dan wel overigens in strijd zijn met bepalingen van dwingend consumentenrecht, buiten toepassing.
3.4. Indien Oranjeboekingen in opdracht cliënt derden inhuurt dan zijn de algemene voorwaarden en condities van deze derden eveneens van toepassing.

4. PRIJZEN
4.1. Alle prijsopgaven en de prijzen die Oranjeboekingen in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen, exclusief BTW en andere op de overeenkomst van toepassing zijnde kosten, zoals heffingen, tarieven en in- en uitvoerrechten, af magazijn Oranjeboekingen, in Euro’s, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij internationale transacties zijn de prijzen Ex Works (EXW) van de International Chamber of Commerce, Editie 1990, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4.2. De in de aanbieding opgegeven prijzen zijn gebaseerd op uitvoering binnen normale werktijden. Indien ten gevolge van niet aan Oranjeboekingen toe te rekenen oorzaken buiten de normale tijden moet worden gewerkt, dienen de extra kosten door cliënt te worden gedragen, tenzij in de offerte of de opdrachtbevestiging hiermee rekening is gehouden.
4.3. Indien zich na het uitbrengen van de aanbieding een wijziging in één der prijsbepalende factoren voordoet, is Oranjeboekingen gerechtigd de prijzen dien overeenkomstig aan te passen, zelfs indien de overeenkomst inmiddels tot stand is gekomen.
4.4. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven cliënt het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft cliënt geen recht op vergoeding van enigerlei schade.
4.5. Voor Oranjeboekingen nadelige valutaschommelingen na datum van totstandkoming van de overeenkomst komen voor rekening van cliënt.

5. BETALING
5.1. Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie per bank binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
5.2. Cliënt is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan cliënt al dan niet kan worden toegerekend.
5.3 Onverminderd de haar verder toekomende rechten is Oranjeboekingen alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.5% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag.
5.4. Alle door Oranjeboekingen gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met cliënt, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten vast te stellen overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten; de gerechtelijke incassokosten op het daadwerkelijk door Oranjeboekingen ter zake van de procedure betaalde bedrag, ook voor zover dit de geliquideerde proceskosten te boven gaat.
5.5. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten - rente en kosten daaronder begrepen -, zelfs al verklaart cliënt te dien aanzien anders.

6. WIJZIGING OPDRACHT
6.1. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, moeten schriftelijk door Oranjeboekingen aanvaardt worden. Indien zulks een hogere prijs veroorzaakt dan voorzien in de aanbieding c.q. opdrachtbevestiging, dan is Oranjeboekingen gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te verhogen. Veranderingen in de opdracht die vermindering van de kosten ten gevolge hebben, zullen aanleiding geven tot dienovereenkomstige aanpassing van de overeengekomen prijs. De oorspronkelijk overeengekomen termijn van uitvoering komt door de wijziging te vervallen.

7. ANNULERING
7.1. In geval van annulering door cliënt zijn alle door Oranjeboekingen ter zake van de order c.q. opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 95% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig vermeerderd met eventuele door Oranjeboekingen ten gevolge van de annulering geleden schade en BTW.

8. LEVERTIJD, LEVERING/UITVOERING VAN DE OPDRACHT, RISICO
8.1. Oranjeboekingen zal de opdracht naar beste inzicht en kunnen uitvoeren.
8.2. De in de aanbieding en/of de opdrachtbevestiging en/of de overeenkomst genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn geldt niet als fatale termijn, ook niet indien deze door cliënt uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet tijdige levering is Oranjeboekingen dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling, waarin een termijn van 7 dagen wordt verleend om alsnog te presteren, in verzuim. Onder leveringstermijn wordt mede verstaan de overeengekomen termijn om een opdracht uit te voeren.
8.3. De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:
- er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of montage en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Oranjeboekingen kan worden toegerekend;
- cliënt in één of meer verplichtingen jegens Oranjeboekingen tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daarin tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;
- cliënt Oranjeboekingen niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet zich onder meer voor indien cliënt in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen.
8.4. Levering van zaken in Nederland geschiedt af magazijn van Oranjeboekingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Ook indien de zending vrachtvrij geschiedt, worden alle zaken vervoerd voor risico van cliënt.
8.5. Indien Oranjeboekingen op verzoek van cliënt voor verzending van de zaken zorg draagt of indien de overeengekomen pariteit van de ICC Incoterms deze zorg op Oranjeboekingen legt, staan tijdstip, wijze van verzending en verzendroute te harer keuze. Een transportverzekering wordt door Oranjeboekingen slechts afgesloten op uitdrukkelijk verzoek van cliënt; alle daarmee samenhangende kosten zijn voor rekening cliënt.
8.6. Aflevering van zaken wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de zaken bij Oranjeboekingen ter beschikking van cliënt zijn gesteld. Indien cliënt de zaken niet afneemt, worden zij opgeslagen voor zijn rekening en risico of door Oranjeboekingen verkocht. Oranjeboekingen is gerechtigd haar vordering op de opbrengst te verhalen.
8.7. Levering buiten Nederland geschiedt Ex Works (EXW) ICC Incoterms 1990, tenzij schriftelijk een der andere Incoterms van de International Chamber of Commerce (ICC), Edition 1990, is overeengekomen.
8.8. Oranjeboekingen is bevoegd de opdracht uit te laten voeren door derde(n), indien zulks geen afbreuk doet aan de overeengekomen kwaliteit.
8.9. Deelleveringen respectievelijk uitvoering van de opdracht in gedeelten zijn/is toegestaan.
8.10. Aanwijzingen van politie, brandweer of veiligheidsfunctionarissen zullen door Oranjeboekingen worden opgevolgd, ook al zijn deze strijdig met de wensen van cliënt.

9. MONTAGE
9.1. Montage en aanleg van alle voorzieningen benodigd voor de uitvoering van de opdracht respectievelijk de ingebruikstelling van het geleverde (inclusief bouwkundige voorzieningen) geschieden voor rekening en risico van cliënt.
9.2. Cliënt draagt zorg voor het tijdig en behoorlijk verrichten van zodanige werkzaamheden en het ter beschikking stellen van zodanige voorzieningen dat de montage c.q. aanleg niet vertraagd wordt en zonder problemen kan geschieden.
9.3. Eventuele, buiten de opdracht vallende, aanvullende werkzaamheden zullen door Oranjeboekingen als meerwerk worden gefactureerd.

10. RECLAME
10.1. Op straffe van verval van zijn recht tot reclameren, dient cliënt reclames ter zake van de hoogte van het factuurbedrag en zichtbare onvolkomenheden in de geleverde zaken of de montage respectievelijk gebreken in de uitvoering van de opdracht binnen 3 dagen na ontvangst/montage/uitvoering van de opdracht schriftelijk aan Oranjeboekingen te melden onder nauwkeurige omschrijving van de klachten. Voor alle overige reclames geldt een termijn van 5 dagen nadat de manco’s bekend zijn geworden of redelijkerwijs bekend hadden kunnen zijn. De betreffende zaken dienen op eerste verzoek aan Oranjeboekingen ter beschikking te worden gesteld voor onderzoek.
10.2. Reclame is niet mogelijk indien:
-de geleverde zaken/de montage/de uitvoering van de opdracht een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;
-de zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van Oranjeboekingen op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd dan wel door cliënt of een derde zijn gemonteerd of gerepareerd;
-de schade is veroorzaakt door nalatigheid van cliënt (bijvoorbeeld door onvoldoende onderhoud) of doordat cliënt in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Oranjeboekingen;
-cliënt niet aan zijn verplichtingen jegens Oranjeboekingen (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan.
10.3. Indien cliënt met inachtneming van het in de betreffende overeenkomst en deze algemene voorwaarden bepaalde reclameert, en zijn reclame door Oranjeboekingen gegrond wordt bevonden, zal Oranjeboekingen te harer keuze de gebrekkige zaken (of onderdelen daarvan) om niet vervangen (waarna de vervangen zaken eigendom van Oranjeboekingen zijn) of repareren respectievelijk de werkzaamheden opnieuw verrichten dan wel een prijsreductie verlenen.
10.4. Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van cliënt niet op.
10.5. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan cliënt hieraan geen rechten ontlenen.

11. NIET NAKOMING/ONTBINDING/OPSCHORTING
11.1. Oranjeboekingen is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering daarvan op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:
- cliënt in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen of deze algemene voorwaarden;
- cliënt overlijdt, surséance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet;
- faillissement van cliënt wordt aangevraagd;
- het bedrijf van cliënt wordt stilgelegd of geliquideerd;
- een onderhands akkoord wordt aangeboden;
- op enig vermogensbestanddeel van cliënt beslag wordt gelegd;
- ingevolge de daartoe strekkende bepalingen van de Coördinatiewet Sociale Verzekeringen mededeling van betalingsonmacht wordt gedaan. In deze gevallen is iedere vordering op cliënt terstond opeisbaar, zonder dat Oranjeboekingen tot enige schadevergoeding gehouden is.
11.2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien cliënt, na daartoe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van Oranjeboekingen passende zekerheid heeft gesteld.

12. EIGENDOMSVOORBEHOUD
12.1. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt ter zake van vorderingen tot betaling van alle door Oranjeboekingen aan cliënt krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken en/of voor cliënt verrichte werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten van cliënt in de nakoming van deze overeenkomsten.
12.2. Oranjeboekingen is in de in artikel 11 lid 1 hiervoor genoemde gevallen bevoegd de geleverde zaken die overeenkomstig het vorige lid van dit artikel haar eigendom zijn gebleven terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt als een ontbinding van de met cliënt gesloten overeenkomst(en). Cliënt machtigt Oranjeboekingen voor zoveel nodig onherroepelijk om de betreffende zaken weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden.
12.3. Cliënt is bevoegd, indien en voor zover noodzakelijk in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, over de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te beschikken. Maakt cliënt van deze bevoegdheid gebruik, dan is cliënt verplicht om de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust aan derden eveneens slechts onder voorbehoud van de eigendomsrechten van Oranjeboekingen te leveren. Hij is eveneens verplicht Oranjeboekingen op eerste verzoek een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die cliënt op deze derden heeft of zal krijgen. Voor het geval cliënt zulks weigert, geldt deze bepaling als onherroepelijke volmacht aan Oranjeboekingen om dit pandrecht tot stand te brengen.

13. RETENTIERECHT
13.1. Oranjeboekingen is bevoegd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van een zaak van cliënt, die zij in het kader van een opdracht onder zich heeft, op te schorten totdat de vordering van Oranjeboekingen met betrekking tot die zaak volledig is betaald inclusief rente en kosten.

14. AANSPRAKELIJKHEID
14.1. Oranjeboekingen is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens cliënt. De nakoming van de verplichtingen uit reclame zoals omschreven in artikel 10 hiervoor geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Oranjeboekingen of leidinggevende ondergeschikten. In laatstgenoemd geval is de aansprakelijkheid van Oranjeboekingen in ieder geval beperkt tot maximaal de koopprijs van de betreffende zaken respectievelijk het betreffende deel van de opdrachtsom.
14.2. Oranjeboekingen is evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove) nalatigheid van (niet- leidinggevende) ondergeschikten of van anderen die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.
14.3. Cliënt vrijwaart Oranjeboekingen tegen aanspraken van derden ter zake van schade als gevolg van door Oranjeboekingen geleverde zaken en diensten, indien en voor zover de schade veroorzaakt is door nalatigheid van cliënt, ondergeschikten van cliënt of van anderen die cliënt in het kader van met een derde gesloten overeenkomst(en) heeft gebruikt.
14.4. Oranjeboekingen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door of namens haar verstrekte adviezen.
14.5. Cliënt zal voor zijn rekening zorg dragen voor een deugdelijke verzekering tegen de gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid.

15. OVERMACHT
15.1. Onder overmacht in de zin van deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Oranjeboekingen, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van Oranjeboekingen kan worden verlangd, waaronder begrepen maar niet beperkt tot oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, oponthoud of onderbreking van het werk binnen de onderneming van Oranjeboekingen, werkstakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, tekortkoming van derden die door Oranjeboekingen ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld (zoals te late levering door leveranciers), weersomstandigheden, defecten, ongelukken, etc.
15.2. Of er sprake is van een overmacht feit zoals bepaald in dit artikel staat ter uitsluitende beoordeling van Oranjeboekingen.
15.3. Overmacht geeft Oranjeboekingen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft cliënt tot betaling gehouden.

16.GEHEIMHOUDING/INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
16.1. Cliënt verbindt zich tot volledige geheimhouding van alle gegevens en informatie betreffende Oranjeboekingen of haar bedrijf en diensten, zowel tijdens als na beëindiging van de overeenkomsten en/of de relatie tussen partijen, voor zover deze gegevens vertrouwelijk zijn verstrekt of een kennelijk vertrouwelijk karakter hebben.
16.2. Oranjeboekingen behoudt zich alle rechten (van intellectuele eigendom) voor in de meest ruime zin en in de meest volledige omvang, in het bijzonder auteursrechten op alle werken als bedoeld in artikel 10 van de Auteurswet, op producten en diensten die voortvloeien uit of samenhangen met de opdracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
16.3. Cliënt verbindt zich de in lid 2 van dit artikel genoemde rechten op geen enkele wijze, direct of indirect, te schenden of aan te tasten door gebruikmaking of anderszins, ook niet door een vordering tot nietigverklaring, en erkent dat Oranjeboekingen ter zake rechthebbende is.
16.4. Het is cliënt niet toegestaan deze rechten zonder onze schriftelijke toestemming geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen of in een gemeenschap, vennootschap of rechtspersoon in te brengen dan wel de door Oranjeboekingen geleverde producten en diensten aan derden in gebruik te geven.
16.5. Oranjeboekingen behoudt zich het recht voor de in het kader van de uitvoering van een opdracht vergaarde kennis en ervaring voor andere doeleinden te gebruiken.
16.6. De cliënt garandeert Oranjeboekingen, dat van de cliënt ontvangen zaken zoals, modellen, tekeningen, fotografische opnames, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De cliënt vrijwaart Oranjeboekingen zowel in- als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens even bedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in het eerste deel van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is Oranjeboekingen bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat Oranjeboekingen door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal zij de order alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft Oranjeboekingen steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door haar bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken zoals ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.
16.7. De door Oranjeboekingen volgens haar vormgeving te leveren of geleverde zaken zoals ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen, evenmin als een tot het wezenlijke van die vormgeving behorend gedeelte daarvan, mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor Oranjeboekingen bestaat, niet zonder diens schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd.
16.8. De cliënt verkrijgt na levering door Oranjeboekingen het niet-exclusieve recht tot gebruik van de door haar in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken in de zin van de Auteurswet 1912. Het even bedoelde recht tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken en houdt met name niet in het gebruik tot verveelvoudiging van deze zaken in het kader van enig productieproces.
16.9. De merken en logo’s (hierna tezamen: “merken”) die gebruikt en vertoond worden in door Oranjeboekingen vervaardigde, of in haar opdracht vervaardigde producten en werken, zijn geregistreerde en niet geregistreerde merken van Oranjeboekingen en van anderen en mogen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van die merken, niet gebruikt worden in advertentie- of ander reclamemateriaal in verband met de verspreiding van informatie of materiaal, van welke aard dan ook.

17. OVERTREDING/BOETE
17.1. Indien cliënt jegens Oranjeboekingen toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, in het bijzonder, maar niet beperkt tot die genoemd in artikel 16 hiervoor, verbeurt cliënt jegens Oranjeboekingen een onmiddellijk opeisbare boete van € 25.000 per overtreding, alsmede een onmiddellijk opeisbare boete van € 1.250 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding.

18. PARTIËLE NIETIGHEID
18.1. Indien één of meer bepalingen uit de overeenkomst met cliënt of deze algemene voorwaarden niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.
18.2. In het geval cliënt exclusieve rechten met betrekking tot in haar opdracht vervaardigde concepten en of producten wenst te doen gelden, dient zulks afzonderlijk te worden overeengekomen.

19. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER
19.1. De vestigingsplaats van Oranjeboekingen is de plaats waar cliënt aan zijn verplichtingen jegens Oranjeboekingen moet voldoen.
19.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Oranjeboekingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van Afdeling 6:5.3 BW.
19.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen cliënt en Oranjeboekingen gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem.
Specifieke bepalingen
Bijzondere bepalingen inzake (edit) studio faciliteiten.
De in dit hoofdstuk “Edit Studio faciliteiten” vermelde bepalingen zijn, naast de “Algemene bepalingen” van de Algemene Voorwaarden, van toepassing indien Oranjeboekingen onderstaande werkzaamheden voor cliënt verricht.

20. DOOR ORANJEBOEKINGEN VERVAARDIGDE PRODUCTEN
20.1. Oranjeboekingen is jegens cliënt niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit of samenhangende met het gebruik bij de uitvoering van de overeenkomst van door cliënt ter beschikking gestelde zaken. Indien de in de vorige zin bedoelde zaken gebreken vertonen, zal cliënt de betreffende gebrekkige zaak op eerste verzoek van Oranjeboekingen vervangen door een deugdelijke soortgelijke zaak.
31.2. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik gemaakt wordt van door Oranjeboekingen goedgekeurde materialen, modellen, specificaties, instructies en dergelijke maken deze deel uit van de overeenkomst.

21. AUTEURSRECHT
21.1. Oranjeboekingen behoudt zich het auteursrecht voor met betrekking tot alle door haar vervaardigde videofilms, commercials, audiovisuele producties, tekeningen, foto’s, afbeeldingen, copy, scripts en in zijn algemeenheid alle door Oranjeboekingen vervaardigde producten.
21.2. Cliënt zal instaan voor de verschuldigde vergoeding voor het gebruik van auteursrechtelijke werken. Cliënt vrijwaart Oranjeboekingen voor alle aanspraken die rechthebbenden / gemachtigden terzake jegens ons geldend kunnen maken.
21.3. Wanneer een commercial door Oranjeboekingen geproduceerd is, zijn de STEMRA muziekrechten voor het gebruik van de commercial/ productie, voor een periode van maximaal 1 jaar afgedragen. Bij langer gebruik van een commercial, dient cliënt opnieuw het door STEMRA vastgestelde jaarbedrag te vergoeden. Deze tarieven zijn verschillend voor internationale, nationale, regionale en lokale spots/ AV producties. Tarieven zijn opvraagbaar bij Oranjeboekingen.
21.4. De cliënt heeft het volgende gebruiksrecht met betrekking tot de stem vervaardigde opnamen (specifiek voor de cliënt ingesproken teksten): in het geval van commentaaropnamen bij bedrijfs- en productpresentaties is het gebruiksrecht, mits binnen de oorspronkelijke context van de opname en voor eigen gebruik, voor onbeperkte duur en wereldwijd. In het geval van documentaires geldt een gebruiksrecht van onbeperkte duur in Nederland, mits binnen de oorspronkelijke context van de opname (De beschikbaarstelling van de betreffende ingesproken teksten zal in geval van twijfel, is de continuering van de oorspronkelijke context gehandhaafd, overleg worden gevoerd met de rechthebbende).
21.5. In geval van reclamespots voor radio, televisie, particuliere kabelnetwerken en bioscoop, geldt een gebruiksrecht in Nederland van 5 jaar, vanaf de datum van opname, met dien verstande dat voor het uitzenden en vertonen in het tweede, derde, vierde en vijfde jaar, een herhalingsfee jaarlijks dient te worden betaald van respectievelijk 60%, 50%, 40% en 40% van de oorspronkelijk voor het stemgebruik en hergebruik van de commercial verschuldigde vergoeding.
21.6. Uitsluitend nadat de herhalingsfee als betaling is ontvangen door Oranjeboekingen, krijgt cliënt schriftelijk toestemming tot (her) uitzending van de spot, door zowel de producent als de STEMRA. Zonder deze verklaring is het niet toegestaan de spots uit te zenden en zijn alle eventuele (extra) (on) kosten onverwijld voor rekening van de cliënt.
21.7. Voor al het uitzendgebruik anders dan eerder aangegeven in dit artikel, dient vooraf schriftelijke toestemming van Oranjeboekingen te worden verkregen en zullen afzonderlijke tarieven in rekening worden gebracht.

22. NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING (OVERMACHT)
22.1. Wanneer de uitvoering van de overeenkomst in geval van de niet toerekenbare tekortkoming blijvend onmogelijk is geworden en Oranjeboekingen de overeenkomst dientengevolge niet kan nakomen dan heeft Oranjeboekingen het recht deze overeenkomst te ontbinden.
22.2. In beide gevallen vindt de ontbinding plaats door een schriftelijke verklaring van Oranjeboekingen, dan wel door een rechterlijke uitspraak. In een dergelijke situatie kan cliënt Oranjeboekingen niet tot een schadevergoeding aanspreken.
22.3. Oranjeboekingen is in bovengenoemde situatie gerechtigd betaling te vorderen van de prestatie die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst reeds zijn verricht, voordat van niet-toerekenbare tekortkoming sprake was.
23. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
23.1. Oranjeboekingen is niet aansprakelijk voor het niet of te laat leveren, het niet correct uitvoeren van een overeenkomst, het gebruik van de stem of met de stem vervaardigde opnamen, of het gebruik van tekstbewerkingen, inclusief schade en/ of verliezen aan derden, tenzij de cliënt bewijst dat er sprake is van grove schuld van Oranjeboekingen. De cliënt vrijwaart Oranjeboekingen tegen alle aanspraken van derden, in verband met het geleverde of gebruik daarvan. Enige aansprakelijkheid zal in geen geval de factuurwaarde van het geleverde te boven gaan.

24. ZEKERHEDEN
24.1. Het is cliënt niet toegestaan gebruik te maken van de rechten tot uitzending/publicatie etc., zolang cliënt zijn financiële verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet is nagekomen. De gebruiksduur van de rechten tot uitzending/ publicatie etc. is beperkt tot hetgeen in de overeenkomst is bepaald. Na beëindiging van de overeenkomst tot verlening van de rechten tot uitzending / publicatie etc. vallen de bedoelde rechten automatisch aan Oranjeboekingen terug.
Bijzondere bepalingen inzake (ver)huur
De in dit hoofdstuk “huur/verhuur” vermelde bepalingen zijn, naast de “Algemene bepalingen” van de Algemene Voorwaarden, van toepassing indien Oranjeboekingen producten verhuurt aan cliënt”.

25. HUURPERIODE
25.1. Oranjeboekingen verhuurt haar producten slechts voor hele dagen, of een veelvoud daarvan, aan cliënt.
25.2. De huurperiode gaat in op de eerste huurdag ‘s morgens om 09.00 uur en eindigt om 17.30 uur op de laatste huurdag. Wanneer cliënt de producten op de eerste huurdag later dan 09.00 uur afhaalt en/of op de laatste huurdag eerder dan 17.30 uur terugbrengt, is cliënt in beide gevallen de huurprijs voor een volle dag verschuldigd.
25.3. Na voorafgaande afspraak kunnen de producten, met uitzondering van het weekend, worden afgehaald tussen 17.00 en 17.30 uur op de dag voorafgaande aan de eerste huurdag en/of worden teruggebracht vóór 09.00 uur op de dag volgend op de laatste huurdag, zonder dat extra kosten zijn verschuldigd.

26. HUURPRIJS/VERZEKERING
26.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de huurprijs gelijk aan het tarief als vermeld in de op het tijdstip van de totstandkoming van de overeenkomst geldende prijslijst van Oranjeboekingen.
26.2. Cliënt is verplicht de producten gedurende de huurperiode ten behoeve van Oranjeboekingen tegen verlies, diefstal en beschadiging te verzekeren en verzekerd te houden.
26.3. Cliënt heeft de mogelijkheid om via Oranjeboekingen een verzekering af te sluiten. De kosten daarvan komen voor rekening van de cliënt.

27. BETALING HUURPRIJS EN BORGSOM
27.1. Tot zekerheid voor al hetgeen cliënt aan Oranjeboekingen, uit welke hoofde ook, verschuldigd is of zal worden, dient cliënt aan Oranjeboekingen een borgsom te voldoen die het tienvoudige van de daghuurprijs van de producten bedraagt.
27.2. Borgsom en huurprijs dienen bij het afhalen van de producten bij vooruitbetaling te worden voldaan.
27.3. Indien cliënt als vaste klant van Oranjeboekingen een debiteurennummer bij Oranjeboekingen heeft, is geen borgsom verschuldigd en dient betaling van de huurprijs binnen dertig dagen na factuurdatum te geschieden.
27.4. Oranjeboekingen heeft het recht om al hetgeen cliënt uit welke hoofde ook, al dan niet opeisbaar aan haar verschuldigd mocht zijn of worden, met de borgsom te verrekenen.

28. AFHALEN, BEZORGEN EN RETOURNEREN VAN DE PRODUCTEN
28.1. Indien cliënt de producten door een ander laat afhalen, dient deze een door cliënt ondertekende machtiging te over leggen, waaruit zijn bevoegdheid om cliënt te vertegenwoordigen blijkt. Elke cliënt c.q. zijn gemachtigde dient zich bij het afhalen van de producten door middel van een paspoort of rijbewijs te legitimeren.
28.2. Op verzoek van cliënt bezorgt Oranjeboekingen de producten bij cliënt. De daarmee gepaard gaande kosten komen voor rekening van cliënt.
28.3. De producten dienen te worden geretourneerd op hetzelfde adres waar deze werden afgehaald.

29. VERTRAAGDE RETOURNERING
29.1. Cliënt is door het enkele feit van niet-tijdige retournering in verzuim. In dat geval is cliënt aan Oranjeboekingen een vergoeding verschuldigd gelijk aan de huurprijs, die met betrekking tot de producten verschuldigd zou zijn geweest over de periode vanaf het einde van de overeengekomen huurperiode tot en met de dag waarop de producten worden terug bezorgd, vermeerderd met een opslag van 50%.
29.2. Indien na het einde van de huurperiode dertig dagen zijn verstreken zonder dat cliënt de producten aan Oranjeboekingen heeft geretourneerd, is cliënt naast de in artikel 29.1 opgenomen vergoeding, de nieuwwaarde van vervangende apparatuur aan Oranjeboekingen verschuldigd.
29.3. Hetgeen is bepaald in lid 1 en 2 doet niet af aan de mogelijkheid voor Oranjeboekingen om daarnaast schadevergoeding en/of nakoming te vorderen.

30. GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN
30.1. Cliënt is verplicht, de producten zorgvuldig te bewaren en te behandelen en de producten slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn bestemd.
30.2. Het is cliënt niet toegestaan de producten aan derden te verhuren of in gebruik te geven.

31. SCHADE/VERLIES
31.1. Indien de producten of onderdelen daarvan tijdens de huurperiode door cliënt worden beschadigd of defect raken, zullen de reparatiekosten tegen de normaal door de leverancier en/of Oranjeboekingen gehanteerde reparatietarieven aan cliënt in rekening worden gebracht.
31.2. Indien de producten onherstelbaar worden beschadigd of geheel verloren gaan, is Cliënt aan Oranjeboekingen een bedrag gelijk aan de nieuwwaarde van vervangende producten verschuldigd. Dit doet niet af aan Oranjeboekingen overige rechten op schadevergoeding.
31.3. Indien de producten vervuild worden geretourneerd, heeft Oranjeboekingen het recht de producten op kosten van cliënt te laten schoonmaken.

32. INSPECTIE
32.1. Cliënt dient de producten te inspecteren alvorens deze in gebruik te nemen. Indien bij deze inspectie blijkt dat de producten niet naar behoren functioneren zal Oranjeboekingen, voor zover mogelijk, vervangende producten aan cliënt ter beschikking stellen.

33. RESERVERINGEN
33.1. Indien een reservering van producten wordt geannuleerd binnen 24 uur voor aanvang van de huurperiode is 50 % van de huurprijs verschuldigd.
33.2. Indien een reservering van producten niet vooraf worden geannuleerd en de gereserveerde producten niet (tijdig) worden afgehaald door cliënt, is cliënt de volledige huurprijs verschuldigd die Oranjeboekingen zou hebben ontvangen indien cliënt de gereserveerde producten wel (tijdig) zou hebben afgehaald.
Bijzondere bepalingen inzake evenementen
De in het hoofdstuk “Evenementen” vermelde bepalingen zijn, naast de “Algemene bepalingen” uit de Algemene Voorwaarden, van toepassing indien Oranjeboekingen diensten op het gebied van evenementen verleent.

34. INSPANNINGSVERPLICHTING
34.1. Oranjeboekingen zal zich inspannen om de organisatie van het evenement dat onderwerp is, van de overeenkomst tussen partijen, uit te voeren volgens de richtlijnen en specificaties die tussen partijen schriftelijk overeen zijn gekomen. Oranjeboekingen staat er echter niet voor in dat het evenement dat onderwerp is van de overeenkomst winstgevend is, succesvol is of dat anderszins het daarmee beoogde doel wordt bereikt.

35. RECHTEN OP FORMAT
35.1. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeen zijn gekomen, is Oranjeboekingen met uitsluiting van cliënt alleen gerechtigd tot het gebruik en/of de uitvoering van het format van het evenement. Onder het format wordt verstaan de onderscheidende kenmerken van het evenement zoals omschreven in de overeenkomst tussen partijen, waaronder in ieder geval begrepen het onderwerp, de titel, het soort activiteiten, de doelgroep en de locatie van het evenement. Het is cliënt niet toegestaan dit format te gebruiken zonder toestemming van Oranjeboekingen.

36. AANSPRAKELIJKHEID
36.1. Oranjeboekingen sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die cliënt lijdt ten gevolge van calamiteiten gedurende het evenement of ten gevolge van aanspraken van deelnemers en/of bezoekers aan het evenement, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Oranjeboekingen.
36.2. Cliënt staat er voor in dat hij zich afdoende heeft verzekerd tegen schade zoals omschreven in lid 1 van dit artikel.


©Oranjeboekingen | 2021